slajder03

12

Redni broj Naziv akcionara Procentualno učešće
1 AKCIJSKI FOND RS A.D. BANJA LUKA 26,16449
2 FOND ZA PENZIJSKO I IVALIDSKO OSIGURANJE RS BIJELJINA 6,965901
3 PREF A.D. BANJA LUKA 5,854664
4 FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA 5,782364
5 FOND ZA RESTITUCIJU RS A.D. BANJA LUKA 2,927335
6 JAVNI FOND ZA DJEČIJU ZAŠTITU 1,326166
7 ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 0,877837
8 JP PROTIVGRADNA PREVENTIVA A.D. GRADIŠKA 0,188341
9 FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ENERGETSKU EFIK 0,091398
10 VATROGASNI SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE 0,035114
11 FOND ZA PROFESIONALNU REHABILTACIJU 0,003267
DRŽAVA 50,216877
12 GRAD BIJELJINA 5,027998
55,244875
13 ZIF-ovi (INVEST NOVA, UNIKREDIT, BORS INVEST, EUROINVESTMENT, POLARA INVEST) 27,865200
14 SITNI AKCIONARI 16,889925
15 UKUPNO 100%

 

Na dan 10.07.2015. godine na osnovu knjige akcionara iz Centralnog registra hartija od vrijednosti evidentirano je 750 akcionara.