slajder02

Godina Opis
1946 Osnovano je Državno poljoprivredno dobro Novo Selo.
1970 PD Novo Selo se integriše sa preehrambenom industrijom “Sava”, čime je stvoren Poljoprivredno industrijski kombinat “Semberija”.
1972 Dolazi se do dezintegracije, nakon čega ovo poljoprivredno dobro posluje kao samostalni subjekat – PD “Semberija”.
1973 PD “Semberija” uazi u sastav složene organizacije udruženog rada Ujedinjena poljoprivreda, promet i industrija (UPI) sa sjedištem u Sarajevu. Po donošenju Zakona o udruženom radu “Semberija” se transformiše u tri osnove orgaizacije udruženog rada (OOUR-a) i to: “Ratarstvo”, “Stočarstvo” i “Remont”, te radnom jedinicom koja je obavljala zajedničke poslove za tri OOUR-a.
1986 Dolazi do ukidanja OOUR-a i preduzeće se posluje kao jedinstvena Radna organizacija Poljoprivredo dobro “Semberija”.
1987 RO “Semberija” sa nekoliko privredinih preduzeća ulazi u sastav RO “Agrosemberija”.
1988 PD “Semberija” zvanično postaje Društveno preduzeće.
2001 PD “Semberija” nakon izvršene vlasničke transformacije prelazi u Akcionarsko društvo sa udjelom državnog kapitala ode 23%.
2014 PD “Semberija” nakon izvršene konverzije poreskog duga u akcije postaje većinsko državno preduzeće sa udjelom kapitala od 50,2%.